Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Dienstverlener: Esther Huijsmans is als opdrachtnemer ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 52961850.

1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Dienstverlener voor het afnemen van diensten.

1.3 Diensten: de door Dienstverlener aangeboden diensten op het gebied van coaching, trainingen, sprekersdiensten en persoonlijke ontwikkeling.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Dienstverlener en de Klant.

2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Dienstverlener.

2.5 Eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming overeenkomst
3.1 Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

3.2 Dienstverlener kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.4  Een opdracht wordt door Klant verleend door:

  1. het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van Dienstverlener en/of
  2. het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Dienstverlener. en/of
  3. het schriftelijk en/of per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.

3.5  Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat Klant niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Dienstverlener genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Dienstverlener overeengekomen dienstverlening.

3.6 Dienstverlener behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4.         Tussentijdse wijziging van de opdracht
4.1         Als er vanuit de Klant behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal Dienstverlener de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan de Klant. De Klant heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

Artikel 5.         Duur en afsluiting van de opdracht
5.1         De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies en/of bijeenkomsten gegeven.

5.2         Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan Klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coaching uren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 6.         Tussentijdse beëindiging van de opdracht
6.1         Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen. Als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

6.2         Als door de Klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Dienstverlener toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

6.3         Dienstverlener mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan Dienstverlener toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Dienstverlener verwacht kan worden. Dienstverlener behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

Artikel 7. Tarieven en betaling
7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

7.3   In de offerte van Dienstverlener staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Dienstverlener voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

7.3 Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst inclusief btw vermeld of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

7.4       De kosten voor geleverde diensten door Dienstverlener worden door Dienstverlener door middel van een (digitale) factuur aan de Klant in rekening gebracht. Daarbij staat het Dienstverlener vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.

7.5       Betaling door Klant dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum.

7.6        Na deze vervaldag is de Klant in verzuim en is zij aan Dienstverlener over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Dienstverlener worden opgeschort zonder dat Dienstverlener als gevolg daarvan ten opzichte van Klant schadeplichtig wordt. Bovendien is Dienstverlener in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.

7.7       Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als Klant in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Dienstverlener gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

7.8   Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Dienstverlener plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Dienstverlener gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.

7.9    Als Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Dienstverlener voldoet of als de Klant op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met Dienstverlener dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan Klant in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Artikel 8. Verplichtingen Klant
8.1         De Klant streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Dienstverlener overeengekomen dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is Klant toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging zoals met Dienstverlener overeengekomen.

8.2         Als een deelnemer / klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van Dienstverlener, ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is dan wordt aan Klant toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.3         De Klant verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Dienstverlener nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Dienstverlener daarom vraagt dan verstrekt Klant aan Dienstverlener op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met voldoende goede internetfaciliteiten.

8.4         Het door de Klant betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienstverlener

Artikel 9. Verplichtingen Dienstverlener
9.1         Dienstverlener zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. Dienstverlener heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat Dienstverlener niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Klant en/of klant gestelde doel.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden
10.1 Een coachingstraject wordt in beginsel voor 3 of 6 maanden afgenomen en wordt na afloop niet automatisch verlengd. Indien klant wenst het traject eerder te beëindigen dan de minimale loopduur, vindt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.

10.2 Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

10.3 Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.

10.4 Als de opdracht, om redenen die niet aan Dienstverlener toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan worden de volgende percentages van de opdrachtsom / aanschafprijs doorbelast cq. niet gecrediteerd:

  1. Coaching sessie: bij annulering meer dan 48 uur voor aanvang van de coaching sessie worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien de coaching sessie minder dan 48 uur van tevoren afgezegd wordt, komt de sessie te vervallen en kan deze niet op later moment ingehaald worden.
  2. Workshop/training/presentatie individuele klant: bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de workshop/training/presentatie kan de volledige aanschafprijs worden gecrediteerd. Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de workshop/training/presentatie kan 50% van de aanschafprijs worden gecrediteerd. Hierna wordt 100% van de aanschafprijs in rekening gebracht; de klant is dan gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan dienstverlener worden doorgegeven.
  3. Workshop/training/presentatie Incompany: bij annulering meer dan 60 dagen voor aanvang van de Incompany workshop/training/presentatie worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 60 en 30 dagen voor aanvang van de Incompany workshop/training/presentatie kan 50% van de aanschafprijs worden gecrediteerd. Hierna wordt 100% van de aanschafprijs in rekening gebracht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Dienstverlener en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan Klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Dienstverlener geleverde dienstverlening.

11.2       Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Op Dienstverlener rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel 9).

11.3 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van overmacht, waaronder begrepen ziekte of uitval van de coach of trainer.

Artikel 12. Intellectueel eigendom
12.1  Alle intellectuele eigendomsrechten op de materialen die tijdens de sessies worden verstrekt, berusten bij Dienstverlener, tenzij anders overeengekomen.

Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Dienstverlener verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.

12.2       Alles wat door Dienstverlener is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van Dienstverlener. Dat geldt ook voor de door Dienstverlener uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De klant krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Dienstverlener.

Artikel 13. Geheimhouding en privacy
13.1 Dienstverlener verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de Klant tijdens de sessies verstrekt.

13.2 Dienstverlener zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken conform de geldende privacywetgeving. De Klant stemt in met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Dienstverlener.

Artikel 14. Klachten
14.1 Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Zij streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.

14.2 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15. Bijzondere bepalingen
15.1 Dienstverlener behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan Dienstverlener van de volledige opdrachtsom.

15.2       Dienstverlener is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, de locatie waar trainingen of events worden georganiseerd op enig moment te wijzigen als zij daartoe redenen heeft. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten voor deelnemers zijn niet verhaalbaar op Dienstverlener.

Artikel 16. Geschillen en toepasselijk recht
16.1 Op alle overeenkomsten tussen Dienstverlener en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die tussen Dienstverlener en de Klant mochten ontstaan, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dienstverlener is gevestigd.